Privacyverklaring

Deze privacyverklaring regeling de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: N.V. G GIL PRODUCTIONS, met maatschappelijke zetel gevestigd te 5070 FOSSES-LA-VILLE, Chaussée de Charleroi, Le Roux 184 b, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0441.356.334 (“G GIL”).
Deze privacyverklaring dient samen met onze cookie policy gelezen te worden, dewelke u hier* kan terugvinden.
Wij lichten u dan ook graag toe welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens uitgevoerd door G GIL.
Lees deze verklaring grondig en met de nodige aandacht door. Wij kunnen deze privacyverklaring – indien nuttig en/of nodig – aanpassen in de toekomst. Wij betrachten u van wijzigingen op de hoogte brengen, maar raden u aan om geregelde tijdstippen deze verklaring nog eens door te nemen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke ?

G GIL is de verwerkingsverantwoordelijke en stelt aldus het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast.
G GIL stelt zich middels huidige privacyverklaring in regel met de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, zoals o.a. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).
Indien u vragen heeft bij deze privacyverklaring kan u deze richten tot het e-mailadres rgpd@ggilpro.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Voor de uitoefening van onze activiteiten is de verwerking van persoonsgegevens onontbeerlijk. Onder persoonsgegevens wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (ip-adres, locatie, cookies);
Wij kunnen voormelde persoonsgegeven op verschillende manieren vergaren, zoals: door het gebruik van cookies (zie onze cookie policy, hier), door het gebruik van onze website, door het gebruik maken van onze diensten.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u een optimale, veilige en persoonlijke gebruikservaring te bieden.
Wij zullen uitsluitend uw persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere van de hieronder bepaalde doeleinden:

 • Klantenbeheer (waaronder facturatie);
 • Het kunnen beantwoorden van vragen die u ons heeft gesteld;
 • In het kader van onze activiteiten teneinde deze zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
 • In het kader van het optimaliseren van onze dienstverlening;
 • Het opvolgen van eventuele klachten;
 • Om te voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen (bv.witwaswetgeving) ;
 • Behandeling van sollicitaties ;
 • Personeelsevaluatie ;
Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing – doeleinden, tenzij u hiervoor een bijkomende, uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Zo u reeds opgenomen bent in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketing, kan G GIL uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot G GIL, haar producten en/of diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om kosteloos uw toestemming in te trekken, door ons een bericht te sturen of op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken.
Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verkocht, verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. In het geval er een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, dan wel een overdracht van activiteiten binnen, respectievelijk van G GIL plaatsvindt of zo G GIL failliet zou gaan, kan dit mogelijks inhouden dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan die derden die bedrijfsactiviteiten van G GIL overnemen en/of waarnemen.

Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere rechtsgronden, zoals:

 • de uitvoering van een overeenkomst (of ter voorbereiding daarvan)
 • noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 • toestemming

Wordt er beroep gedaan op gegevensverwerkers ?

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevensverwerkers handelen steeds volgens de instructie van de verwerkingsverantwoordelijke.
G GIL kan hierbij beroep doen op volgende categorieën van gegevensverwerkers:

 • Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor marketingdoeleinden;
 • Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor communicatiedoeleinden;
 • Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor hostingdoeleinden;
 • Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor administratieve, fiscale en/of juridische doeleinden;
U gelieve daarbij rekening te houden dat het gaan om een niet-exhaustieve lijst en het zowel kan gaan om binnenlandse en buitenlandse actoren. Wij doen slechts beroep op gegevensverwerkers voor de in dit privacybeleid vermelde doelstellingen en dit op basis van de hierboven aangegeven rechtsgronden. Wij hebben met onze gegevensverwerkers de nodige verwerkingsovereenkomsten afgesloten teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in deze privacyverklaring gestelde doelstellingen te bereiken, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele wettelijke bewaartermijnen, gerechtvaardigde belangen, …Eens wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om deze doelstellingen te bereiken, worden deze verwijderd.

Vertrouwelijkheid en Veiligheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging te kunnen waarborgen en beschermen uw gegevens dan ook tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
In geen geval kan G GIL aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Uiteraard dient u zelf ook de nodige veiligheidsvoorschriften na te leven, door o.a. elke niet toegelaten toegang tot uw materiaal te voorkomen, zoals bijv. het niet onbewaakt open laten staan van uw browser-sessies.

Over welke rechten beschikt u ?

In overeenstemming met de geldende regelgeving en binnen de daarin gestelde beperkingen, hebben betrokkenen de volgende rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door G GIL:

RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN In de gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat in elke geval de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet. Dit volgens het principe : “Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan”
INZAGERECHT U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, en ons desgevallend een kopie te vragen van de gegevens vermeld in artikel 15 GDPR. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij u een passende vergoeding vragen.
RECTIFICATIE EN VERVOLLEDIGING VAN GEGEVENS U heeft het recht om de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijkerwijze niet meer geleverd kunnen worden.
RECHT OP GEGEVENSWISSING (“RECHT OP VERGETELHEID”) U heeft het recht om de wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; …)
RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING U heeft het recht om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: u betwist de juistheid van persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en u verzoekt in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan; …)
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS In bepaalde gevallen heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft in die gevallen ook het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
RECHT VAN BEZWAAR U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen en zo:
(1) De verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen of deze van een derde, behoudens dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten, en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
(2) De verwerking geschiedt ten behoeve van direct marketing.

Om uw rechten uit te oefenen … U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e- mail naar rgpd@ggilpro.be per post naar N.V. G GIL PRODUCTIONS te 5070 FOSSES-LA-VILLE, Chaussée de Charleroi, Le Roux 184 b, of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de website

Gegevensbeschermingsautoriteit Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.autoriteprotectiondonnees.be

By GGILPRO

TOP